Милошоски: Смена на името во 10 чекори – Договорени од Коѕијас и Димитров, ќе ги спроведат Ципрас и Заев

0
2484

Рамката и чекорите договорени од Коѕијас-Димитров, што ќе ги спроведат Ципрас и Заев за смена на уставното име на Република Македонија:

1. Defining the New name in the following days through the back channel communication between Zaev & Tsipras
2. Signing the name-change agreement by Tsipras & Zaev in Prespa meeting, early June.
3. The name-change agreement goes to the Parliament in Skopje, to be approved by 61 MPs simple majority vote.
4. Greece will send a letter to NATO to say “yes” to Skopje’s accession under conditionality (ie. membership only after the constitutional change)
5. Greece will send letter to the EU that supports Skopje accession talks, under conditionality that Constitution change happens in the period of 12 months at latest
6. On 28 June, Zaev will be invited to the EU summit to officially receive a date for the start of accession negotiations.
6-a. On 11-12 July, Skopje will receive an official invitation for NATO.
7. A referendum will take place in Skopje in October. Zaev wants an outcome showing that majority of his citizens accept the framework name change agreement.
8. Based on the expected strong referendum approval by social-Democrats and Albanian voters, Zaev will ask the Parliament from position & opposition parties to support by 2/3 majority the constitutional changes of the name. If some MPs articulate strong opposition to the name-change, Special Prosecution and other government institutions will exert appropriate pressure.
9. The agreement on the name change of Skopje will come to the Greek Parliament for voting, and afterwards the ratification process for the NATO membership will start in other countries.
10. UN, EU & NATO countries will recognise the new name of Skopje.

Пишува: Антонио Милошоски на Фејсбук

Објавата на Милошоски ја пренесовме интегрално, на англиски јазик. Во продолжение следува превод на 10-те точки од компромисната рамка договорена помеѓу Никола Димитров и Никос Коѕијас за промена на името и на Уставот на Република Македонија:

1. Дефинирање на новото име во наредните денови преку канал за комуникација помеѓу Заев и Ципрас
2. Потпишувањето на договорот за промена на името од страна на Ципрас и Заев на состанокот во Преспа, почетокот на јуни.
3. Договорот за промена на името оди до Парламентот во Скопје, кој ќе го одобри 61 пратеник со просто мнозинство.
4. Грција ќе испрати писмо до НАТО за да каже „да” за пристапувањето на Скопје под услов (т.е. членство само по уставната промена)
5. Грција ќе испрати писмо до ЕУ со кое ќе ги поддржува разговорите за пристап во Скопје, под услов промената на Уставот да се во период од 12 месеци
6. На 28 јуни, Заев ќе биде поканет на самитот на ЕУ официјално да добие датум за почеток на пристапните преговори.
6-а. На 11 и 12 јули Скопје ќе добие официјална покана за НАТО.
7. Референдум ќе се одржи во Скопје во октомври. Заев сака исход што ќе покаже дека мнозинството од неговите граѓани го прифаќаат рамковниот договор за промена на името.
8. Врз основа на очекуваното силно одобрување на референдумот од страна на социјалдемократите и албанските гласачи, Заев ќе побара од Парламентот, вклучително и опозициските партии, да поддржат со двотретинско мнозинство уставни измени на името. Ако некои пратеници артикулираат силно противење на промената на името, Специјалното обвинителство и другите владини институции ќе вршат соодветен притисок.
9. Договорот за промена на името на Скопје ќе дојде во грчкиот парламент за гласање, а потоа и во други земји ќе започне процесот на ратификација за членство во НАТО.
10. Земјите на ОН, ЕУ и НАТО ќе го признаат новото име на Скопје

Коментирај